Opgeven als nieuw lid is mogelijk bij de ledenadministratie:
Thomas Scheij; Berfloweg 123, 7553 JN Hengelo

Download het aanmeldingsformulier en vul het samen met het machtingingsformulier volledig in en voeg 1 recente (digitale) pasfoto bij.

Leden bedrag per maand m.i.v 01-07-2014
C-Jeugd 12 jaar en jonger € 10,-
B-Jeugd 13 - 15 jaar € 14,-
A-Jeugd 16 - 18 jaar € 15,-
Senioren 19 jaar en ouder € 23,50
Recreanten € 12,-
Steunend lid € 7,50
Bankrekening NL80ABNA0590378562
Ten name van : HHV Donar
Mail penningmeester@hhvdonar.nl

Per gezin dienen de 3 hoogst spelende leden contributie te voldoen. De overige spelende gezinsleden zijn vrij van betaling.

Voor het voldoen van de contributie is automatische overschrijving verplicht gesteld. Slechts in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Inschrijfgeld

Bij inschrijving is een eenmalig bedrag van € 5,- aan inschrijfgeld verschuldigd. Dit wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden bij de secretaris:
Secretariaat HHV Donar; Berfloweg 123, 7553 JN Hengelo.

Na opzegging dient u nog 3 kalendermaanden contributie te voldioen.

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.